ทะเบียนห้องประชุม

+
รหัส ชื่อ รูปภาพ จำนวนผู้เข้าประชุม สถานะ
R102 ห้องนิมมาน17 100 ใช้งาน
R201 ห้องบุษราคัม ห้องประชุมใหญ่ 50 ใช้งาน
R101 ห้องประชุม 1 ห้องบุษราคัม 40 ใช้งาน